Zaloguj się

Najczęściej zadawane pytania

Obsługa terminala POS

CO TO JEST NUMER POS ID/TID?

Numer POS ID/TID to numer terminala. Znajduje się na każdym wydruku z terminala, górnym narożniku wydruku, pod danymi adresowymi Państwa firmy lub na naklejce umieszczonej na terminalu POS. PROSIMY O PODAWANIE TEGO NUMERU PRZY KAŻDYM KONTAKCIE Z CENTRUM OBSŁUGI AKCEPTANTA W KAŻDEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ TERMINALA – to usprawni i przyspieszy rozwiązanie pojawiających się wątpliwości.

CO OZNACZA KOMUNIKAT "ZADZWOŃ DO REVO", POJAWIAJĄCY SIĘ NA TERMINALU?

W przypadku, gdy na terminalu pojawi się komunikat: „zadzwoń do REVO”, należy koniecznie skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta (22 382 38 38). Komunikat oznacza konieczność autoryzacji głosowej transakcji poprzez bank. W takim przypadku pracownik Centrum Obsługi Akceptanta poprosi Państwa klienta o podanie danych osobowych, które umożliwią jego identyfikację (imię i nazwisko wytłoczone na karcie płatniczej, miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwa banku – wydawcy karty). Możliwe są trzy odpowiedzi:

 • Zgoda na przeprowadzenie transakcji. Pracownik COA przekaże Akceptantowi kod autoryzacji, który należy wprowadzić ręcznie na terminalu.
 • Odmowa dokonania transakcji (oznacza brak zgody banku klienta na dokonanie transakcji).
 • Żądanie zatrzymania karty.
CZY MOŻNA PRZYJĄĆ PŁATNOŚĆ KARTĄ WYDANĄ NA INNĄ OSOBĘ (NP. NA WYDANĄ NA WSPÓŁMAŁŻONKA)?

Korzystanie z karty przez osobę inną niż właściciel karty jest niedozwolone. Do korzystania z karty uprawniona jest tylko ta osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie. Tym samym akceptant (sprzedawca) nie może przyjmować zapłaty kartą nie należącą do osoby płacącej, nawet jeśli ta osoba jest małżonkiem osoby posługującej się kartą. Regulacja ta wynika z Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz Umowy o kartę płatniczą między bankiem a posiadaczem karty.

CO ZROBIĆ Z KARTĄ ZNALEZIONĄ? CZY JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ADRESU I ODESŁANIA JEJ WŁAŚCICIELOWI?

Znalezioną kartę należy zwrócić do banku, który wydał kartę, bądź przesłać do organizacji, której logo widnieje na karcie. Karta jest własnością banku – wydawcy, nie osoby, której imię i nazwisko widnieje na karcie.

PODCZAS PŁACENIA KARTĄ KUPUJĄCY KILKAKROTNIE WPISAŁ BŁĘDNY NUMER PIN. OBECNIE KARTĄ NIE MOŻNA DOKONAĆ ŻADNEJ TRANSAKCJI.

Trzykrotne, kolejne wprowadzenie błędnego kodu PIN, dla bezpieczeństwa posiadacza karty, powoduje blokadę karty a w przypadku transakcji w bankomacie – jej zatrzymywanie przez urządzenie. Zgodnie z powyższym, w tej sytuacji punkt usługowo – handlowy ma prawo zatrzymać kartę. W przypadku blokady karty lub jej zatrzymania, posiadacz karty powinien skontaktować się z bankiem, który wydał kartę (w zależności od regulacji banku posiadacz karty otrzyma nowy PIN, lub nową kartę płatniczą).

CO TO JEST KARTA PRZEDPŁACONA? DLACZEGO NIE MA NA NIEJ IMIENIA I NAZWISKA OKAZICIELA KARTY?

Karta przedpłacona nie wymaga posiadania rachunku w banku wydającym kartę (karta ma swój osobny rachunek). Niektóre karty przedpłacone są niespersonalizowane, co oznacza, że może płacić nią każdy, kto podpisze się na pasku podpisu na karcie jako jej użytkownik. Warunkiem dokonania transakcji jest wcześniejsze zasilenie rachunku karty kwotą do dyspozycji. Taka karta może być podarowana w prezencie osobie trzeciej. Po wykorzystaniu kwoty dostępnej na rachunku karty istnieje możliwość ponownego jego zasilenia.

CZY ISTNIEJE PODSTAWA PRAWNA, ZOBOWIĄZUJĄCA POSIADACZA KARTY DO PODPISANIA KARTY, SKORO JEST NA PIN? CZY MOŻNA PRZYJĄĆ NIEPODPISANĄ KARTĘ?

Podpisanie karty wymagane jest w regulacjach pomiędzy bankiem a posiadaczem karty. Karta niepodpisana jest nieważna i sprzedawca nie może akceptować takiej karty. Niepodpisanie karty jest niebezpieczne dla jej posiadacza, ponieważ stwarza ryzyko, iż karta może zostać podpisana i wykorzystana przez osobę nieuprawnioną do momentu jej zastrzeżenia. W przypadku, gdy, sprzedawca otrzyma niepodpisaną kartę powinien poprosić kupującego o jej podpisanie, okazanie dokumentu tożsamości oraz sprawdzenie podpisu i danych na karcie z okazanym dokumentem (zgodnie z art. 9 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych). Jeśli posiadacz karty nie zgodzi się na podpisanie karty, sprzedawca nie może przyjąć płatności.

DLACZEGO TERMINAL POS WYMAGA CZASEM PODPISU NA POTWIERDZENIE, ZAŚ CZASEM WYSTARCZAJĄCY JEST NUMER PIN? OD CZEGO TO ZALEŻY?

Forma akceptacji transakcji płatniczej jest uzależniona od wielu czynników, a więc to czy przy transakcji kartą posiadacz karty proszony jest o podpis czy o wprowadzenie kodu PIN, zależy m.in. od rodzaju karty, zasad organizacji płatniczej wydającej kartę, decyzji banku wydawcy oraz od rodzaju i oprogramowania terminala POS, w którym transakcja jest dokonywana. Obecnie coraz więcej kart w obiegu stanowią karty z mikroprocesorem, wymagające zazwyczaj potwierdzenia transakcji kodem PIN.

MAM WRAŻENIE, ŻE PODANA MI KARTA JEST FAŁSZYWA. CO POWINIENEM ZROBIĆ?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy bezwzględnie o pilny kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta pod numerem telefonu: 22 382 38 38.

JAKI RODZAJ PAPIERU TERMICZNEGO NALEŻY ZAKUPIĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWNĄ JAKOŚĆ WYDRUKÓW POTWIERDZENIA TRANSAKCJI?
 • dla modelu Vx 520, Vx 675, ICT 220 rolki o szer. 57 mm i max. średnicy 40 mm,
 • dla modelu Vx 680 i IWL 220 rolki o szer. 57 mm i i max. średnicy 38 mm,
JAK POSTĄPIĆ W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ KOMUNIKATU NA TERMINALU "ZATRZYMAJ KARTĘ", W PRZYPADKU ZNALEZIENIA ZAGUBIONEJ KARTY?

Żądanie zatrzymania karty oznacza, że bank – wydawca karty po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydaje dyspozycję zatrzymania karty. Polecenie zatrzymania karty może być wydane telefonicznie przez pracownika REVO lub komunikatem na wyświetlaczu terminala (jedynym wyjątkiem, który pozwala na odstąpienie od tego obowiązku, jest zagrożenie życia lub zdrowia – wówczas Akceptant ma obowiązek wykonać opis zdarzenia i przesłać go do REVO – poniżej znajduje się formularz do druku).

Akceptant może wyjaśnić klientowi, że bank zażądał zatrzymania karty (to bank, a nie okaziciel jest jej właścicielem). Zatrzymaną lub znalezioną kartę w zależności od jej rodzaju, należy:

 • w przypadku kart z paskiem magnetycznym – naciąć pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu, pamiętając o tym, by nacięcie sięgało od 1/2 do 2/3 długości karty. Nacięcie należy wykonać od tego końca, na którym nie ma hologramu, uważając przy tym, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, paska do podpisu oraz hologramu.
 • w przypadku kart z mikroprocesorem (chipem) – naciąć prawy górny róg karty (róg znajdujący się naprzeciw chipa) pod kątem około 45° na głębokość 2-2,5 cm.

Naciętą kartę wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem zatrzymania karty (odpowiedni druk otrzymali Państwo od Przedstawiciela Handlowego REVO, razem z niezbędną dokumentacją podczas instalacji terminala) i opisem zdarzenia (poniżej znajdziecie Państwo formularze do druku) należy odesłać pocztą do REVO na adres wskazany na formularzu.

Za karty zatrzymane i odesłane do REVO wypłacana jest nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę karty.

DLACZEGO NA WYŚWIETLACZU TERMINALA POJAWIŁ SIĘ KOMUNIKAT "ODMOWA"?

Powodów „Odmowy” może być wiele i są one zależne od banku wydawcy karty. Odpowiedzi może i jest w stanie udzielić posiadaczowi karty tylko bank wydający kartę. Dla upewnienia się, że odmowa nie jest wynikiem błędu w komunikacji, warto dokonać ponownej próby transakcji.

Współpraca z REVO

JAK ZMIENIĆ DANE FIRMY?

Zmiana danych firmy możliwa jest wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta, wraz z dołączonymi odpowiednimi dokumentami rejestracyjnymi firmy (np. NIP, REGON, wpis do EDG/KRS). W celu zmiany danych firmy prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego na tej stronie.

W przypadku zmiany danych osobowych (w nazwie firmy, reprezentacji firmy), zmiany można dokonać na podstawie kserokopii dowodu osobistego lub kserokopii skróconego odpisu Aktu małżeństwa oraz aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiana adresu korespondencyjnego wprowadzana jest na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta bez konieczności dołączania dokumentów.

JAK ZMIENIĆ NUMER KONTA BANKOWEGO?

Zmiana numeru rachunku bankowego możliwa jest tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta z podpisem zgodnym ze złożonym na umowie z REVO, przesłanej wyłącznie w oryginale.

JAK ZGŁOSIĆ KRADZIEŻ TERMINALA?

W przypadku, gdy zostanie Państwu skradziony terminal, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta (22 382 38 38) i podanie z protokołu przekazania terminala POS lub wydruku z terminala POS, numeru POS ID. Prosimy o przygotowanie kopii protokołu zgłoszenia szkody wystawionego Państwu przez policję. W przypadku, gdy sprawa została już zamknięta prosimy o przygotowanie zaświadczenia o umorzeniu postępowania.

Terminale POS są ubezpieczone, zatem nie będziecie Państwo obciążeni z tytułu kradzieży terminala, pod warunkiem, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe orzeknie, iż roszczenia są zasadne.

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ INFORMACJE O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH INTERCHANGE ORAZ INNYCH REGULACJACH ORGANIZACJI PŁATNICZYCH?

Informacje o wysokości obowiązujących stawek interchange i opłat systemowych, a także aktualne regulacje Organizacji Płatniczych mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych VISA i MASTERCARD.

JAKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄ PODCZAS PRZYJMOWANIA ZAPŁATY PRZY UŻYCIU KARTY PŁATNICZEJ?

Akceptant oraz osoby obsługujące transakcje przy użyciu kart płatniczych powinny postępować zgodnie z Regulaminem warunków współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych. Regulamin jest załączony do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych.

KIEDY MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ FAKTURY OD REVO?

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) art. 106i ust. 1, w przypadku usług świadczonych przez REVO obowiązek podatkowy powstaje z końcem miesiąca (30. lub 31. danego miesiąca), ponieważ usługa wykonywana jest w ciągu całego miesiąca. Zgodnie z przepisami o VAT, REVO ma obowiązek wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Reklamację można złożyć:

 • Osobiście – w siedzibie Spółki, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa (w formie ustnej lub pisemnej)
 • Telefonicznie – za pośrednictwem Centrum Obsługi Akceptanta REVO (COA)
 • Listownie – przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny REVO (ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa)
JAK DŁUGO REVO ROZPATRUJE REKLAMACJE?

Reklamacje składane przez Akceptantów będą rozpatrywane niezwłocznie, zaś odpowiedź na Reklamację będzie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie więcej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi Akceptant zostanie poinformowany.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ?

Odpowiedź na reklamację można otrzymać za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów kontaktu:

 • Listownie – odpowiedź zostaje przesłana pisemnie na adres korespondencyjny Akceptanta
 • Pocztą elektroniczną – odpowiedź zostaje przesłana na adres email Akceptanta (na jego wniosek)
 • W formie wiadomości SMS – odpowiedź zostaje przesłana na wskazany przez Akceptanta nr telefonu
 • Za pośrednictwem Usługi Online Merchant Services– usługi umożliwiającej przy użyciu sieci Internet dostęp do informacji wynikających ze współpracy Akceptanta z REVO

Zadaj pytanie

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na szukane zagadnienie, zachęcamy do przesłania zapytania za pomocą poniższego formularza.

Zapytania związane bezpośrednio z Państwa działalnością prosimy kierować do Centrum Obsługi Akceptanta:

Centrum Obsługi Akceptanta
Tel. 22 382 38 38
Fax. 22 382 38 88
e-mail: coa@revopayments.pl

*opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora

Prośba o wsparcie techniczne

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest REVO (EVO Payments International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do obsługi Pani/Pana zapytania w ramach niniejszego formularza kontaktowego. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych przez REVO oraz o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są w Polityce Prywatności REVO: https://www.revopayments.pl/polityka-prywatnosci/
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.